Kapitalmarkedsloven § 130

 1. § 130
  En operatør af en markedsplads, hvorpå der handles med råvarederivater, skal foretage positionsforvaltningskontrol. Operatøren kan i den forbindelse
  1. 1) overvåge en persons åbne positioner,
  2. 2) kræve oplysninger og relevant dokumentation fra en fysisk eller juridisk person om størrelsen af og formålet med en indgået position eller eksponering og oplysninger om direkte eller indirekte ejere, eventuelle tilknyttede aftalte ordninger og eventuelle aktiver eller passiver i det underliggende marked,
  3. 3) pålægge en fysisk eller juridisk person midlertidigt eller permanent at bringe en position til ophør eller reducere den,
  4. 4) træffe foranstaltninger til at sikre, at positionen bringes til ophør eller reduceres, hvis personen ikke følger et pålæg meddelt efter nr. 3, og
  5. 5) kræve, at en person midlertidigt tilbagefører likviditet til markedspladsen til en aftalt pris og i en aftalt mængde.
 2. Stk. 2.
  Regler fastsat i medfør af stk. 1 skal
  1. 1) være klare og ikkediskriminerende,
  2. 2) angive, hvordan de gælder for personer,
  3. 3) tage hensyn til arten og sammensætningen af markedsdeltagerne, og
  4. 4) tage hensyn til markedsdeltagernes anvendelse af de kontrakter, der optages til handel.
 3. Stk. 3.
  Operatøren skal anmelde regler fastsat i medfør af stk. 1 samt ændringer heri til Finanstilsynet.