Køretøjsregistreringsloven § 15

 1. § 15
  Told- og skatteforvaltningen kan autorisere en virksomhed til at registrere i Køretøjsregisteret, herunder til at udlevere nummerplader og modtage nummerplader retur.
 2. Stk. 2.
  En virksomhed kan kun autoriseres, hvis den opfylder følgende betingelser, jf. dog stk. 3, 7 og 8:
  1. 1) Virksomheden skal have fast forretningssted her i landet.
  2. 2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med, reparere eller lease køretøjer af den type, der skal registreres, før de tages i brug, jf. § 2.
  3. 3) Virksomheden må ikke have gæld til staten.
  4. 4) Virksomheden må ikke være under rekonstruktion, konkurs eller likvidation.
 3. Stk. 3.
  En virksomhed, der er godkendt af Trafikstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer, kan autoriseres efter stk. 1, hvis virksomheden opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1, 3 og 4.
 4. Stk. 4.
  En autorisation ophører, hvis virksomheden ophører med at opfylde en af betingelserne i stk. 2, jf. dog stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, efter anmodning tillade, at en virksomhed, der er ophørt med at opfylde betingelserne i stk. 2, nr. 2 eller 3, ikke mister sin autorisation.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren fastsætter vilkår for autorisation. Skatteministeren kan herunder fastsætte regler om, at manglende overholdelse af fastsatte vilkår for en autorisation medfører, at autorisationen tilbagekaldes.
 6. Stk. 6.
  Autoriserede virksomheder må kræve betaling for registrering i Køretøjsregisteret, bortset fra registrering vedrørende køretøjer, der handles, repareres eller leases som led i den autoriseredes øvrige virksomhed.
 7. Stk. 7.
  I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler et ekspeditionssted, der har alle typer af nummerplader på lager, kan told- og skatteforvaltningen autorisere en anden virksomhed end nævnt i stk. 2 og 3 eller en offentlig myndighed til at registrere i Køretøjsregisteret.
 8. Stk. 8.
  Told- og skatteforvaltningen kan autorisere følgende myndigheder og virksomheder til at registrere i Køretøjsregisteret i det angivne omfang:
  1. 1) Politiet til at registrere egne køretøjer i Køretøjsregisteret.
  2. 2) Forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer i Køretøjsregisteret.
  3. 3) Politiet, forsikringsselskaber og virksomheder, der er godkendt til at foretage miljørigtig skrotning af køretøjer, til at afmelde køretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret.
  4. 4) Forsikringsvirksomheder til at registrere reparation eller genopbygning af skadet køretøj.
 9. Stk. 9.
  Der kan ikke ske retsforfølgning i en autoriseret virksomheds beholdning af nummerplader.
 10. Stk. 10.
  Betaling som nævnt i § 11 og § 12 for registrering foretaget af en autoriseret virksomhed skal af den pågældende autoriserede virksomhed afregnes over for told- og skatteforvaltningen efter regler, der fastsættes af skatteministeren efter stk. 5 eller § 14, stk. 3.
 11. Stk. 11.
  Told- og skatteforvaltningen kan stille lagre af alle typer af nummerplader gratis til rådighed for synsvirksomheder, der indvilliger i at foretage alle typer af registreringer, og for virksomheder eller myndigheder, der er autoriseret efter stk. 7.