Investeringsscreeningsloven § 6

 1. § 6
  Særligt følsomme sektorer og aktiviteter i forhold til den nationale sikkerhed eller offentlige orden som nævnt i § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, omfatter følgende:
  1. 1) Virksomheder inden for forsvarssektoren.
  2. 2) Virksomheder inden for it-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger.
  3. 3) Virksomheder, der producerer produkter med dobbelt anvendelse som defineret i artikel 2, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2021/821.
  4. 4) Virksomheder inden for anden kritisk teknologi end nr. 1-3.
  5. 5) Virksomheder inden for kritisk infrastruktur.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om de særligt følsomme sektorer og aktiviteter, der er omfattet af stk. 1.