Investeringsscreeningsloven § 5

 1. § 5
  En udenlandsk investor, der har til hensigt at foretage en udenlandsk direkte investering ved at erhverve en kvalificeret andel i en virksomhed hjemmehørende i Danmark inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter, der er omfattet af § 6, skal på forhånd ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til investeringen.
 2. Stk. 2.
  Som kvalificeret andel betragtes direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over mindst 10 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne eller tilsvarende kontrol ved andre midler.
 3. Stk. 3.
  Ved beregning af ejerandele eller stemmerettigheder indgår andele fra koncernforbundne virksomheder eller nærtbeslægtede personer samt tegningsretter og købsoptioner af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved forøgelse af andelen, der medfører, at denne efter erhvervelsen vil udgøre eller overstige en grænse på henholdsvis 20 pct., en tredjedel, 50 pct., to tredjedele eller 100 pct. af ejerandelen eller stemmerettighederne i den danske virksomhed.
 5. Stk. 5.
  Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved stiftelse af nye virksomheder.
 6. Stk. 6.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af stk. 1-3 ved stiftelse af nye virksomheder efter stk. 5, om tilsvarende kontrol ved andre midler efter stk. 2 og om beregning af ejerandele eller stemmerettigheder efter stk. 3 og 4.