Investeringsfondsloven § 17

  1. § 17
    Er indskud på konto for investeringsfond foretaget med 70 pct. af henlæggelsen, jf. § 5, stk. 2, og statuerer told- og skatteforvaltningen, at det aflagte regnskab ikke kan danne grundlag for skatteansættelsen, jf. § 5, stk. 3, indrømmes fradrag for investeringsfondshenlæggelse med et beløb lig indskuddet på kontoen.
  2. Stk. 2.
    Den skattepligtige kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde inden en måned efter datoen for told- og skatteforvaltningens afgørelse meddele, at han ønsker helt at opgive at foretage henlæggelse for det pågældende henlæggelsesår, eller at han ønsker den foretagne henlæggelse opretholdt i fuldt omfang. I førstnævnte tilfælde har han, når indkomstansættelsen er reguleret i overensstemmelse med den fremsatte begæring, ret til at hæve det foretagne indskud på kontoen. I sidstnævnte tilfælde skal han inden en måned fra datoen for told- og skatteforvaltningens afgørelse ved yderligere indbetaling bringe det samlede indskud på kontoen op på et beløb lig den foretagne henlæggelse; denne indbetaling skal ske uden hensyn til klage over told- og skatteforvaltningens afgørelse.
  3. Stk. 3.
    Et i medfør af bestemmelsen i stk. 2 foretaget yderligere indskud på en konto for investeringsfond betragtes som foretaget samtidig med det oprindelige indskud for det pågældende henlæggelsesår. Forrentning begynder dog først ved indskuddets foretagelse.