Hvidvaskloven § 1

 1. § 1
  Denne lov finder anvendelse på følgende virksomheder og personer:
  1. 1) Pengeinstitutter.
  2. 2) Realkreditinstitutter.
  3. 3) Fondsmæglerselskaber.
  4. 4) Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
  5. 5) Sparevirksomheder.
  6. 6) Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester omfattet af bilag 1, nr. 1-7, i lov om betalinger.
  7. 7) Forsikringsformidlere, når de formidler livsforsikringer eller andre investeringsrelaterede forsikringer.
  8. 8) Øvrige virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt udøver en eller flere af aktiviteterne som nævnt i bilag 1, jf. dog stk. 6.
  9. 9) Udenlandske virksomheders filialer, distributører og agenter her i landet, der udøver virksomhed efter nr. 1-7, 10 og 11.
  10. 10) Investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte kundekontakt.
  11. 11) Danske UCITS og alternative investeringsfonde, hvis disse virksomheder har direkte kundekontakt.
  12. 12) Operatører af et reguleret marked, der har fået tilladelse i Danmark til at være auktionsplatform i henhold til Europa-Kommissionens forordning 2010/1031/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet.
  13. 13) Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på auktioner, der er omfattet af Europa-Kommissionens forordning 2010/1031/EU af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, og som ikke allerede er omfattet efter nr. 1 og 3.
  14. 14) Advokater,
   1. a) når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med
 2. i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
  1. 15) Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.
  2. 16) Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder, herunder når de optræder som mellemmænd i forbindelse med udlejning af fast ejendom.
  3. 17) Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere, eksterne bogholdere og enhver anden person, der forpligter sig til at yde hjælp, bistand eller rådgivning om skatteanliggender som sin vigtigste erhvervsmæssige virksomhed.
  4. 18) Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, jf. § 2, nr. 12.
  5. 19) Valutavekslingsvirksomhed, jf. dog stk. 4.
  6. 20) Udbydere af spil, jf. dog stk. 5.
  7. 21) Danmarks Nationalbank, i det omfang den udøver tilsvarende virksomhed som institutter som nævnt i nr. 1.
  8. 22) Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, herunder gallerier og auktionshuse, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover.
  9. 23) Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer.
  10. 24) Udbydere af virtuelle tegnebøger.
 3. Stk. 2.
  § 5 finder anvendelse på erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af stk. 1.
 4. Stk. 3.
  § 6 finder anvendelse på virksomheder og personer, der som led i deres virksomhed deltager i håndtering og udlevering af pengesedler og mønter til offentligheden, herunder personer og virksomheder, hvis aktivitet består i at veksle pengesedler og mønter i forskellige valutaer.
 5. Stk. 4.
  § 6 a finder anvendelse på alle juridiske og fysiske personer her i landet.
 6. Stk. 5.
  § 36 a finder anvendelse på danske virksomheders udenlandske filialer.
 7. Stk. 6.
  Finanstilsynet kan for virksomheder og personer omfattet af stk. 1, nr. 8 og 19, fastsætte regler om, at loven helt eller delvis ikke finder anvendelse på virksomheder og personer, der alene udøver finansiel aktivitet i begrænset omfang.
 8. Stk. 7.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvis ikke finder anvendelse for spil, dog ikke kasinoer, hvor der vurderes at være en begrænset risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.