Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 18

 1. § 18
  Undervisningsministeren opretter et eller flere registre, der føres ved hjælp af digital databehandling, og som indeholder oplysninger om godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov.
 2. Stk. 2.
  Registre oprettet efter stk. 1 har til formål at danne grundlag for udarbejdelsen af statistik og det tilsyn, som staten skal føre med arbejdsløshedskassernes og uddannelsesstedernes administration af godtgørelse og tilskud til befordring efter denne lov.
 3. Stk. 3.
  Registre, som er oprettet af undervisningsministeren efter stk. 1, kan samkøres, i det omfang det tjener administrative eller tilsynsmæssige formål. Registrene kan ligeledes samkøres med Skatteministeriets registre med henblik på kontrol af, om en arbejdsgiver har foretaget lovpligtig indberetning til indkomstregisteret, jf. § 7, stk. 2. Arbejdsløshedskassernes registre kan også med henblik på kontrol af, om en arbejdsgiver har foretaget lovpligtig indberetning til indkomstregisteret, samkøres med Skatteministeriets registre, for så vidt angår den enkelte arbejdsløshedskasses egne medlemmer. Registre oprettet af undervisningsministeren efter stk. 1 kan endelig samkøres med arbejdsløshedskassernes registre med henblik på kontrol af, om tilskudsbetingelserne er opfyldt.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indhentelse af oplysninger til brug for registre som nævnt i stk. 1.