Gebyrloven
Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner

 1. § 1
  Loven finder anvendelse, hvis andet ikke er bestemt ved eller i henhold til lov.
 1. § 2
  Regionsrådet kan bestemme, at der skal betales gebyr til regionen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af regionen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.
 3. Stk. 3.
  De i stk. 1 og 2 nævnte gebyrer kan højst udgøre 250 kr.
 1. § 2 a
  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.
 2. Stk. 2.
  De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450 kr.
 1. § 3
  Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan bestemme, at der ved for sen betaling af ydelser, der opkræves af myndigheden, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, skal betales en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at regne. Renten tilfalder den myndighed, der opkræver ydelsen.
 1. § 4
  (Ophævet)
 1. § 5
  Loven træder i kraft den 1. januar 1992.
 1. § 6
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.