Gassikkerhedsloven § 7

  1. § 7
    Den, der udfører eller driver gasanlæg eller gasinstallationer, skal følge regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5. Er der i regler fastsat i medfør heraf henvist til anerkendte standarder, anses sikkerhedskravet i § 3 for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de anerkendte standarder, som reglerne henviser til, er fulgt.
  2. Stk. 2.
    Anvendes anerkendte standarder som nævnt i stk. 1 ikke eller kun delvis, skal det dokumenteres, på hvilken måde sikkerhedskravet i § 3 er opfyldt. Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation efter stk. 2.