Gassikkerhedsloven § 31

 1. § 31
  Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) forsætligt overtræder §§ 3 eller 4,
  2. 2) tilsidesætter oplysningspligten i § 12, stk. 2, eller
  3. 3) undlader at efterkomme et påbud eller overtræder et forbud efter § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 eller 2, eller §§ 19-22.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der er fastsat i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.