Gasforsyningsloven § 22 a

 1. § 22 a
  Større nye anlæg i gasinfrastrukturen kan efter ansøgning til Forsyningstilsynet helt eller delvis undtages fra bestemmelserne i §§ 10 b, 18-21, 36 a og 41 for en bestemt periode, jf. dog stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Den i stk. 1 nævnte infrastruktur skal være selskabsmæssigt adskilt fra det selskab, i hvis system infrastrukturen vil indgå, jf. dog stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om de i stk. 1 nævnte forhold, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for brintinfrastruktur.