Gasforsyningsloven § 18

 1. § 18
  Enhver har ret til mod betaling at få adgang til systemet og, hvis det er teknisk eller økonomisk nødvendigt for at yde effektiv systemadgang, lagre, linepack og andre hjælpefunktioner, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Anmodning om adgang efter stk. 1 rettes til det relevante selskab inden for systemet, hvis infrastruktur ønskes benyttet. Selskaberne skal give adgang til systemet på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, jf. §§ 20, 20 a, 23 og 36 a.
 3. Stk. 3.
  Transmissionsselskaber, transmissionssystemejere, systemoperatører og distributions-, lager- og LNG-selskaber kan nægte adgang til systemet i henhold til stk. 1,
  1. 1) hvis de ikke råder over den fornødne kapacitet,
  2. 2) hvis adgang til systemet ville hindre dem i at opfylde de forpligtelser, som de er pålagt i § 12, stk. 1, nr. 2, 3 og 6, eller
  3. 3) på grund af alvorlige økonomiske og finansielle problemer med kontrakter, der indeholder en mindsteaftageforpligtelse (take or pay-vilkår), jf. § 22.
 4. Stk. 4.
  Afslag på en anmodning om adgang til systemet, jf. stk. 3, skal begrundes.
 5. Stk. 5.
  Forsyningstilsynet behandler klager over afslag på anmodninger om adgang til systemet, jf. stk. 3.