Gasforsyningsloven § 12

 1. § 12
  Et transmissionsselskab, en transmissionssystemejer og en systemoperatør skal
  1. 1) i fornødent omfang tilslutte anlæg til opgradering af biogas (opgraderingsanlæg), jf. § 35 a, stk. 1 og 2, distributionssystemer og forbrugere,
  2. 2) sikre og måle kvaliteten af den gas, der leveres fra eller til transmissionssystemet,
  3. 3) varetage opgaver vedrørende forsyningssikkerheden i Danmark,
  4. 4) samarbejde med andre transmissionsselskaber eller transmissionssystemejere og systemoperatører i Danmark og i andre lande med henblik på en effektiv udveksling af gas,
  5. 5) udarbejde planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet,
  6. 6) sikre den sikkerhedsmæssigt forsvarlige fysiske balance i selskabets transmissionssystem,
  7. 7) sikre, at der er økonomiske incitamenter for systembrugere til at opretholde balancen i selskabets transmissionssystem uden indgreb efter nr. 6, jf. §§ 20 og 36 a, og
  8. 8) anvende gennemsigtige, ikkediskriminerende, markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den nødvendige energi, det anvender til at udføre sit hverv.
 2. Stk. 2.
  Aftaler i medfør af stk. 1, nr. 4, der vedrører drift af transmissionsforbindelser mellem Danmark og et land uden for Den Europæiske Union, skal anmeldes til Forsyningstilsynet.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om afgrænsning af opgaverne, jf. dog § 23 a. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan endvidere give pålæg om ændringer i forsyningssikkerheden.
 4. Stk. 4.
  (Ophævet)