Gasforsyningsloven § 11

 1. § 11
  Transmissionsselskaber eller transmissionssystemejere og systemoperatører og distributionsselskaber skal sikre en tilstrækkelig og effektiv transport af gas med tilhørende ydelser i egne systemer, herunder
  1. 1) opretholde den fysiske balance i systemet, jf. dog § 12, stk. 1, nr. 6 og 7, og § 14, stk. 1, nr. 6 og 7,
  2. 2) stille fornøden transportkapacitet til rådighed,
  3. 3) sikre måling af levering og aftag af gas i systemet og
  4. 4) give systembrugerne og sammenkoblede selskaber nødvendige oplysninger om måling af gas, der transporteres gennem systemet.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om afgrænsning af opgaverne.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at transmissionsselskaber, transmissionssystemejere, systemoperatører og distributionsselskaber i samarbejde skal iværksætte forskning og udvikling med henblik på effektiv energianvendelse, miljøforbedringer og sikkerhed ved gasanvendelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om udarbejdelse af planer for aktiviteterne og om godkendelse af disse.
 4. Stk. 4.
  (Ophævet)