Gammelførtidspensionloven § 33 a

  1. § 33 a
    For personer, som modtager førtidspension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
  2. Stk. 2.
    Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 33 b, på grundlag af pension, jf. § 13, beregnet efter reglerne i kapitel 4. Har personen valgt at være omfattet af ATP-ordningen, jf. § 32, fradrages modtagerens eget ATP-bidrag, jf. § 33 a, stk. 3, i lov om social pension, i beregningsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis personen har valgt at være omfattet af en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. § 33. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
  3. Stk. 3.
    Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.