Fusionsskatteloven § 14 c

 1. § 14 c
  Bestemmelserne i kapitel 1 finder, i det omfang de er anvendelige, tilsvarende anvendelse:
  1. 1) Ved fusion af fonde omfattet af fondsbeskatningsloven.
  2. 2) Når en af de i nr. 1 nævnte fonde fusionerer med et datterselskab, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, og den modtagende fond besidder samtlige aktier eller anparter i det indskydende selskab.
  3. 3) Ved fusion af foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven.
  4. 4) Ved fusion og ved spaltning af kommunale og amtskommunale feriefonde oprettet i henhold til ferielovens § 36, stk. 3, når fusionen eller spaltningen sker i medfør af kommunalreformen.