Friskoleloven § 35

 1. § 35
  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.
 3. Stk. 3.
  Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.
 4. Stk. 4.
  Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.