Friplejeboligloven § 82

 1. § 82
  Ved afhændelse af friplejeboliger etableret ved omdannelse efter § 11, stk. 2, nr. 6, fra kollektive bofællesskaber, jf. kapitel 12 a i lov om boligbyggeri, som i perioden fra den 1. januar 1994 til og med den 31. december 1996 modtog tilsagn om offentlig støtte efter § 86 a, stk. 1, i lov om boligbyggeri, jf. lov nr. 441 af 30. juni 1993, og som tilhørte en selvejende institution, til anden anvendelse end almene ældreboliger skal afhændelse ske efter § 79, stk. 1 og 2. Friplejeboligleverandøren har også ret til at fradrage det oprindelig betalte indskud til finansieringen af anskaffelsessummen.
 2. Stk. 2.
  Eventuelt tilsagn om løbende støtte og de statslige garantiforpligtelser efter §§ 24 og 24 a bortfalder fra overtagelsesdagen.
 3. Stk. 3.
  Kreditinstituttet kan opsige lånet i forbindelse med bortfald af støttetilsagn efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  § 80, stk. 3, finder anvendelse.