Friplejeboligloven § 11

 1. § 11
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter ansøgning godkende, at en certificeret friplejeboligleverandør etablerer friplejeboliger ved nybyggeri eller ombygning eller ved køb eller leje af egnede lokaler.
 2. Stk. 2.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter ansøgning godkende, at en certificeret friplejeboligleverandør omdanner eksisterende ejendomme, der bebos af personer med et plejeboligbehov, til friplejeboliger, hvis ejendommen er ejet og drevet af private. Der kan meddeles godkendelse af omdannelse af
  1. 1) plejehjem, jf. § 192 i lov om social service,
  2. 2) længerevarende botilbud, jf. § 108 i lov om social service,
  3. 3) almene plejeboliger ejet af selvejende almene institutioner etableret efter lov om almene boliger m.v.,
  4. 4) ældreboliger ejet af selvejende institutioner opført efter lov om boliger for ældre og personer med handicap,
  5. 5) lette kollektivboliger og boliger og hjem for gamle, syge og svagelige omfattet af bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger,
  6. 6) andre tilsvarende boliger målrettet personer med behov for en plejebolig.
 3. Stk. 3.
  Det er en betingelse for godkendelse, at
  1. 1) der er serviceareal i tilknytning til boligerne, eller at ansøgeren dokumenterer, at der etableres serviceareal i tilknytning til boligerne i forbindelse med etableringen eller omdannelsen, og
  2. 2) de beboere, der skal være lejere i friplejeboligerne, opfylder betingelserne for at blive visiteret til en plejebolig eller lignende boligform.