Forældreansvarsloven § 31 a

  1. § 31 a
    Ved anmodning om en afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a, om barnets bopæl efter § 17 og om samvær m.v. efter §§ 19-21 og 25 indkalder Familieretshuset parterne til et møde. Familieretshuset kan undlade at indkalde parterne til et møde, hvis det er unødvendigt eller uhensigtsmæssigt at afholde et møde.
  2. Stk. 2.
    Parterne har pligt til at deltage i mødet, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.
  3. Stk. 3.
    En part har ikke pligt til at deltage i mødet sammen med den anden part, hvis den anden part har udsat parten eller partens barn for voldelig adfærd, eller der er mistanke herom.