Folkeoplysningsloven § 45

 1. § 45
  Ved distriktsforeninger for børn og unge forstås foreninger m.v. med lokalforeninger i flere kommuner, på Bornholm dog med flere lokalforeninger i Bornholms Kommune, som er medlemmer direkte eller gennem lokale sammenslutninger. Kredsforeninger og lokalforeninger, der er medlemmer af en distriktsforening, er ikke distriktsforeninger.
 2. Stk. 2.
  Foreningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud for lokalforeningernes medlemmer. Administrative sammenslutninger uden foreningsaktiviteter betragtes ikke som distriktsforeninger.
 3. Stk. 3.
  Foreningen skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, jf. lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, eller personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.
 4. Stk. 4.
  Det skal af foreningens vedtægt fremgå, i hvilken kommune foreningen er hjemmehørende, og i hvilke kommuner foreningsarbejdet finder sted. Har de berørte kommunalbestyrelser ikke truffet aftale om udpegning af en administrationskommune, er administrationskommunen den, hvori foreningen er hjemmehørende.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner, jf. stk. 4, træffer aftale med kommunalbestyrelsen i administrationskommunen om anvisning af lokaler og udendørsanlæg, om lokaletilskud, om eventuelt tilskud til foreningsarbejdet og om fastsættelse af regler om afregning af tilskud, herunder tilbagebetaling af tilskud, jf. stk. 6-9.
 6. Stk. 6.
  Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, anviser de til formålet egnede ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg, til foreningsarbejdet for børn og unge efter bestemmelserne i kapitel 6.
 7. Stk. 7.
  Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, yder lokaletilskud til foreningsarbejdet for børn og unge efter bestemmelserne i §§ 25-28.
 8. Stk. 8.
  Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, kan yde tilskud til foreningsarbejdet for børn og unge.
 9. Stk. 9.
  Kommunalbestyrelsen i administrationskommunen, jf. stk. 4, kan fastsætte regler om afregning af tilskud, herunder om tilbagebetaling, til foreningsarbejdet for børn og unge.
 10. Stk. 10.
  Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om foreningsarbejdet for børn og unge inden for loven, og om den i stk. 3 nævnte erklæring.