Folkeoplysningsloven §§ 25-28

 1. § 25
  Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.
 3. Stk. 3.
  Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til
  1. 1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
  2. 2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
  3. 3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller
  4. 4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.
 6. Stk. 6.
  Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til driftsudgifter til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifter, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud, samt hvad der forstås ved en ny ansøgning. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved lokaler, herunder haller samt lejrpladser, og hvad der forstås ved et egnet lokale.
 1. § 26
  Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet til lejede lokaler m.v., jf. § 25, hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v.
 1. § 27
  Det er en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler, herunder haller samt lejrpladser, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisningen eller aktiviteten.
 2. Stk. 2.
  De i §§ 23 og 25 nævnte lokaler, herunder haller samt lejrpladser, skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.
 1. § 28
  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte frister for ansøgning om tilskud. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan tilskuddet udbetales.