Færdselsloven § 134

 1. § 134
  Lovens bestemmelser om straf og frakendelse af førerretten finder med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b, også anvendelse på handlinger foretaget i udlandet.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse over for den, der uden at overtræde nogen dansk forskrift, i Finland, Island, Norge eller Sverige handler i strid med de der gældende regler vedrørende:
  1. 1) kørsel med motordrevet køretøj, uden at der som foreskrevet er tegnet ansvarsforsikring til dækning af erstatningskrav for skade forvoldt ved brug af køretøjet,
  2. 2) pligt for trafikanter til at efterkomme færdselsanvisninger givet af politiet,
  3. 3) køretøjers hastighed,
  4. 4) køretøjers plads på vejen, færdselsretning, møde med eller overhaling af andre køretøjer, svingning, vending samt kørsel over jernbaneoverkørsler,
  5. 5) vigepligt,
  6. 6) pligt til at give fri passage for udrykningskøretøjer,
  7. 7) pligt til at efterkomme anvisninger, der gives ved færdselstavler, signaler eller afmærkning på kørebane eller cykelsti,
  8. 8) køretøjers standsning og parkering,
  9. 9) forbud mod benyttelse af køretøjer eller kategorier af køretøjer på visse veje, f.eks. på grund af køretøjernes vægt og dimensioner,
  10. 10) sikkerhedsanordninger for køretøjer og last,
  11. 11) afmærkning af køretøjer og last,
  12. 12) køretøjers lysanordninger og brugen af lys,
  13. 13) køretøjers last og lasteevne eller
  14. 14) kørsel uden kørekort.
 3. Stk. 3.
  Transport-, bygnings- og boligministeren kan bestemme, at stk. 2 skal finde anvendelse med hensyn til overtrædelser begået i andre stater end de nævnte.
 4. Stk. 4.
  § 118, stk. 8, gælder ikke for de i stk. 1-3 nævnte sager.
 5. Stk. 5.
  Handlinger omfattet af artikel 19, stk. 2, 1. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport m.v. med senere ændringer (køre- og hviletidsforordningen) hører under dansk straffemyndighed, uanset om betingelserne i straffelovens §§ 6-9 er opfyldt. Det samme gælder overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport m.v. (takografforordningen) og Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR) under de omstændigheder, der er nævnt i artikel 19, stk. 2, 1. pkt., i køre- og hviletidsforordningen.