Lov om erhvervsdrivende fonde § 81

 1. § 81
  Bestyrelsen kan med fondsmyndighedens samtykke beslutte at nedsætte grundkapitalen, herunder ændre vedtægten. Beslutningen om kapitalnedsættelse skal angive det beløb, hvormed grundkapitalen nedsættes, og til hvilket af følgende formål beløbet skal anvendes:
  1. 1) Dækning af underskud,
  2. 2) uddeling eller
  3. 3) henlæggelse til særlig reserve.
 2. Stk. 2.
  Vedtægten kan bestemme, at grundkapitalen gennem et nærmere fastsat tidsrum skal nedsættes med bestemte beløb eller bestemte andele med henblik på uddeling til formålet. De nødvendige vedtægtsændringer som følge af en nedsættelse besluttes af bestyrelsen og skal registreres eller anmeldes til registrering, jf. § 12, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Grundkapitalen kan ikke nedsættes til under det i § 31 fastsatte mindstebeløb.