Lov om erhvervsdrivende fonde § 76

  1. § 76
    Afgang af en erhvervsdrivende fonds midler kan kun finde sted som
    1. 1) uddeling, jf. §§ 77-79, eller
    2. 2) kapitalnedsættelse, jf. §§ 81-86.
  2. Stk. 2.
    Bestyrelsen er ansvarlig for, at kapitalafgangen ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til fondens og i moderfonde koncernens økonomiske stilling, og ikke sker til skade for fonden eller dens kreditorer, jf. § 38, stk. 1, nr. 5. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at der efter kapitalafgangen er dækning for grundkapitalen og de reserver, der er bundne i henhold til lov eller vedtægt.