Lov om erhvervsdrivende fonde § 38

 1. § 38
  Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser. Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed påse, at
  1. 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende,
  2. 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
  3. 3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold,
  4. 4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  5. 5) kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
 2. Stk. 2.
  I fonde, hvor bestyrelsen ikke har ansat en direktion, skal bestyrelsen ud over opgaverne i stk. 1, varetage den daglige ledelse.