Lov om erhvervsdrivende fonde § 68

 1. § 68
  Medlemmerne af ledelsen repræsenterer en erhvervsdrivende fond udadtil.
 2. Stk. 2.
  Fonden forpligtes ved aftaler, som indgås på fondens vegne af den samlede bestyrelse, af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør.
 3. Stk. 3.
  Den tegningsret, som efter stk. 2 tilkommer det enkelte medlem af bestyrelsen eller direktionen, kan i vedtægten begrænses, således at tegningsretten kun kan udøves af flere medlemmer i forening eller af et eller flere bestemte medlemmer hver for sig eller i forening. Anden begrænsning i tegningsretten kan ikke registreres.
 4. Stk. 4.
  Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.