Lov om erhvervsdrivende fonde § 35

 1. § 35
  Grundkapitalen kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning
  1. 1) ved overførelse af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsregnskab,
  2. 2) ved overførelse af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsregnskab for, medmindre beløbet er uddelt, forbrugt eller bundet, eller
  3. 3) ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen foretager de ændringer af vedtægten, der er en nødvendig følge af en forhøjelse i henhold til stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Ved kapitalforhøjelse, der sker ved indskud af andre værdier end kontanter, finder §§ 32-34 tilsvarende anvendelse. En eventuel balance efter § 33, stk. 4, skal i disse tilfælde dog udarbejdes som en overtagelsesbalance for den overtagne virksomhed.