Lov om erhvervsdrivende fonde § 27

 1. § 27
  For en erhvervsdrivende fond skal der oprettes en vedtægt. Denne skal indeholde angivelse af
  1. 1) navn og eventuelle binavne,
  2. 2) stifter,
  3. 3) formål,
  4. 4) grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt,
  5. 5) hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen i øvrigt skal overtage andre værdier end kontanter,
  6. 6) eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre,
  7. 7) antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges,
  8. 8) regnskabsår, herunder første regnskabsår,
  9. 9) fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, hvis retsvirkningen skal indtræde på et andet tidspunkt end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, jf. § 29, stk. 3 og 4, og
  10. 10) anvendelse af overskud og reserver.
 2. Stk. 2.
  Dokumenter, hvortil der henvises i vedtægten, men hvis hovedindhold ikke er gengivet i vedtægten, skal vedhæftes denne.
 3. Stk. 3.
  Fastsættes der almindelige retningslinjer vedrørende de i stk. 1, nr. 3 og 10, nævnte forhold, skal disse indsendes til Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed.