Lov om erhvervsdrivende fonde § 2

 1. § 2
  En fond anses efter denne lov for erhvervsdrivende, hvis den
  1. 1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser el.lign., for hvilke den normalt modtager vederlag,
  2. 2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller
  3. 3) har den i selskabslovens § 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed.
 2. Stk. 2.
  En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed, fonden udøver eller har den i stk. 1, nr. 3, anførte forbindelse med, er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvornår fondes erhvervsdrift anses for begrænset eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens formue.