Emballageafgiftsloven § 3

 1. § 3
  Den, der med henblik på salg fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, §§ 2 a eller 2 c, skal anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Den, der driver mellemhandel (grossisthandel) med afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller afgiftspligtige varer omfattet af §§ 2 a eller 2 c, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 1 og 2, kan anmelde deres virksomhed til registrering som oplagshaver.
 4. Stk. 4.
  Den, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.
 5. Stk. 5.
  Registrering som oplagshaver kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 15 ikke kan udføres på rimelig måde.
 6. Stk. 6.
  Virksomheder, der er registreret efter momslovens § 47, stk. 1, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen.
 7. Stk. 7.
  Til oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.
 8. Stk. 8.
  Virksomheder omfattet af stk. 1-4 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 4, stk. 1, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder.