Elafgiftsloven § 9

 1. § 9
  Energinet skal stille datahubbens oplysninger vedrørende særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, der gør sig gældende ved en registreret virksomheds udlevering af elektricitet til et aftagenummer, til rådighed for den registrerede virksomhed med henblik på den registrerede virksomheds fakturering i overensstemmelse med § 7, stk. 3. Ved særlige afgiftsforhold forstås forhold, som er nævnt i§ 2, stk. 3-7, § 5, stk. 2 eller 3, eller § 6, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3 og 4, eller § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012. Udtrykket særlige afgiftsforhold omfatter også afgiftssatser og afgiftsgrundlag, som vedrører bestemmelserne om særlige afgiftsforhold nævnt i 2. pkt.
 2. Stk. 2.
  Gør særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, sig gældende ved en registreret virksomheds udlevering af elektricitet til et aftagenummer ifølge oplysninger i datahubben, skal Energinet kunne verificere dette pr. aftagenummer ved brug af uafhængige kilder. Energinet skal på forlangende over for told- og skatteforvaltningen kunne fremvise dokumentation for den foretagne verifikation.
 3. Stk. 3.
  Konstaterer Energinet i forbindelse med verifikationen efter stk. 2, at et særligt afgiftsforhold, jf. stk. 1, ikke kan verificeres for et aftagenummer, skal Energinet straks meddele dette med angivelse af aftagenummeret med stamoplysninger m.v. til både den registrerede virksomhed og elhandelsvirksomheden, som aftagenummeret vedrører. Meddelelsen til den registrerede virksomhed skal tillige indeholde oplysning om elhandelsvirksomheden.
 4. Stk. 4.
  Elhandelsvirksomheder skal udelukkende på grundlag af en aftale med køberen af elektricitet indmelde i datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, gør sig gældende for aftagenummeret omfattet af aftalen.
 5. Stk. 5.
  Oplysninger, som en elhandelsvirksomhed indmelder i datahubben, jf. stk. 4, skal elhandelsvirksomheden kunne verificere på grundlag af en aftale med køberen af elektricitet. Elhandelsvirksomheden skal på forlangende over for told- og skatteforvaltningen kunne fremvise dokumentation for den foretagne verifikation.
 6. Stk. 6.
  Konstaterer elhandelsvirksomheden i forbindelse med verifikationen efter stk. 5, at oplysninger om særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, ikke kan verificeres for et aftagenummer, skal elhandelsvirksomheden straks meddele dette med angivelse af aftagenummeret med stamoplysninger m.v. til den registrerede virksomhed, som aftagenummeret vedrører.
 7. Stk. 7.
  Får en registreret virksomhed meddelelse om, at et særligt afgiftsforhold ikke kan verificeres for et aftagenummer, jf. stk. 3 eller 6, skal den registrerede virksomhed senest 15 hverdage efter meddele Energinet, at det skal sikres, at det særlige afgiftsforhold ikke gør sig gældende for aftagenummeret i datahubben fra et angivet tidspunkt, hvilket Energinet skal efterkomme. Samtidig skal den registrerede virksomhed ved brug af uafhængige kilder undersøge, hvorvidt meddelelse efter 1. pkt. vil være berettiget. Konstateres det ved undersøgelsen, at meddelelse efter 1. pkt. ikke vil være berettiget, skal der ikke ske meddelelse efter 1. pkt. Konstaterer den registrerede virksomhed, at en meddelelse efter 1. pkt. ikke er eller ikke længere er berettiget, skal den registrerede virksomhed straks meddele Energinet, at meddelelsen efter 1. pkt. ikke skal gælde fra et angivet tidspunkt, hvilket Energinet skal efterkomme.
 8. Stk. 8.
  Energinet anvender oplysninger i egne registre om særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, som er nævnt i§ 2, stk. 3-7, eller § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 til verifikation efter stk. 2. Energinet stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7. Klima-, energi- og forsyningsministeren stiller egne oplysninger om de særlige afgiftsforhold, som er omfattet af 1. pkt., til rådighed for Energinet til verifikation efter stk. 2 og til, at Energinet stiller disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7.
 9. Stk. 9.
  De registrerede virksomheder stiller egne oplysninger om særlige afgiftsforhold, jf. stk. 1, til rådighed for Energinet til verifikation efter stk. 2. En registreret virksomhed anvender disse oplysninger ved sine undersøgelser nævnt i stk. 7.
 10. Stk. 10.
  Told- og skatteforvaltningen stiller egne oplysninger om registrerede virksomheder til rådighed for Energinet til verifikation efter stk. 2. Told- og skatteforvaltningen stiller endvidere disse oplysninger til rådighed for en registreret virksomheds undersøgelser nævnt i stk. 7.
 11. Stk. 11.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for dokumentation nævnt i stk. 2 og 5.
 12. Stk. 12.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at stk. 4 ikke finder anvendelse for et aftagenummer, som en registreret virksomhed har overdraget oplysninger om til Energinet, og som er registreret i datahubben inden den 1. april 2016, eller for et aftagenummer, som en elhandelsvirksomhed allerede har indmeldt i datahubben efter stk. 4.