Ejendomsmæglerloven § 6

 1. § 6
  Erhvervsstyrelsen godkender en person som ejendomsmægler, hvis vedkommende
  1. 1) har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz,
  2. 2) er myndig og ikke er under værgemål, jf. værgemålslovens § 5, eller samværgemål, jf. værgemålslovens § 7,
  3. 3) ikke er under rekonstruktionsbehandling,
  4. 4) ikke er under konkurs,
  5. 5) opfylder kravene til teoretisk indsigt, jf. stk. 3,
  6. 6) opfylder kravene til praktisk kunnen, jf. stk. 3, og
  7. 7) er dækket af behørig sikkerhed for opfyldelsen af ethvert pengekrav, som en forbruger måtte få mod vedkommende i anledning af dennes udførelse af opgaver efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Godkendelse kan nægtes
  1. 1) under de omstændigheder, der er nævnt i straffelovens § 78, stk. 2, eller
  2. 2) hvis den pågældende har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om kravene til teoretisk indsigt og praktisk kunnen vedrørende ejendomsformidling efter stk. 1, nr. 5 og 6.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om sikkerheden efter stk. 1, nr. 7, herunder om sikkerhedens omfang og art og dens tidsmæssige udstrækning.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om behandling af ansøgninger om godkendelse som ejendomsmægler, herunder for personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz.