Bygningsfredningsloven § 16

 1. § 16
  Kulturministeren kan yde støtte til:
  1. 1) Bygningsarbejder på fredede bygninger, hvor der kræves tilladelse efter § 10, stk. 1.
  2. 2) Sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt udarbejdelse af planer for istandsættelse og fremtidig brug af bygninger, der er indstillet til fredning af Det Særlige Bygningssyn, jf. § 23, stk. 1.
  3. 3) Sikring af inventar i fredede bygninger, hvor inventaret ikke er omfattet af fredningen i henhold til § 3 samt inventar i bevaringsværdige bygninger, såfremt inventaret er af betydning for den kulturhistoriske helhed eller har en særlig tilknytning til den pågældende bygning.
  4. 4) Landsdækkende og lokale foreninger og lignende med bygningskulturelle formål.
  5. 5) Institutioner og lignende, der har til formål at bevare de traditionelle bygningshåndværk og informere og vejlede om bygningskulturelle spørgsmål m.v.
  6. 6) Bygningsarbejder på bygninger, som ministeren finder bevaringsværdige, jf. § 19.
  7. 7) Lokale bevaringsråd eller lignende, der kan yde støtte til bevaringsværdige bygninger, jf. § 17 og § 19.
 2. Stk. 2.
  Støtte kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbejdelse eller materialer. Støtten kan gøres betinget.
 3. Stk. 3.
  Til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver kan kulturministeren købe, forvalte, istandsætte og afhænde fast ejendom, erhverve begrænsede rettigheder i sådanne samt modtage og forvalte gaver og arv, herunder i form af kontante beløb.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om støtteordningerne, herunder om oprettelse af lokale bevaringsråd eller lignende og deres administration af støttemidler
 5. Stk. 5.
  Op til 20 % af støtten kan tilbageholdes og anvendes til modregning med ejerens eventuelle restancer til det offentlige.
 6. Stk. 6.
  Støtte ydes inden for de rammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove. Betalte renter og afdrag på lån, der er ydet efter denne lov, samt provenu ved drift og afhændelse af fast ejendom efter stk. 3, kan endvidere anvendes som nævnt i stk. 1-3. Uforbrugte midler overføres til følgende finansår.
 7. Stk. 7.
  Lån ydet efter stk. 1, jf. stk. 2, og lån ydet af Statens Bygningsfredningsfond, jf. § 17, stk. 1, i lov nr. 213 af 23. maj 1979 om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, administreres af Udbetaling Danmark.