Brugsmodelloven § 74

 1. § 74
  Denne lov træder i kraft den 1. januar 2007. Samtidig ophæves brugsmodelloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1998.
 2. Stk. 2.
  For så vidt angår §§ 55, 56 og 58, træder disse i kraft den 1. januar 2006.
 3. Stk. 3.
  Loven finder anvendelse på brugsmodeller, der registreres, og ansøgninger, der indgives, efter lovens ikrafttræden. For brugsmodelansøgninger, der er indgivet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Reglerne om genoprettelse, jf. §§ 66-68, og reglerne om prøvning efter § 50 gælder også for ansøgninger og registreringer indleveret før lovens ikrafttrædelse.