Brugsmodelloven § 55

 1. § 55
  Den, som forsætligt eller uagtsomt begår brugsmodelindgreb, skal betale
  1. 1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og
  2. 2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført.
 2. Stk. 2.
  Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til blandt andet den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.
 3. Stk. 3.
  I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade.