Brugsmodelloven § 56

 1. § 56
  Med henblik på at forebygge yderligere brugsmodelindgreb kan retten efter påstand ved dom blandt andet bestemme, at et produkt, der udgør et brugsmodelindgreb, skal
  1. 1) tilbagekaldes fra handelen,
  2. 2) endeligt fjernes fra handelen,
  3. 3) tilintetgøres,
  4. 4) udleveres til den forurettede eller
  5. 5) ændres på en nærmere angiven måde.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på apparater, materialer, redskaber eller lignende, der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling af en registreret frembringelse.
 3. Stk. 3.
  Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.
 4. Stk. 4.
  Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.
 5. Stk. 5.
  Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, apparater, materialer, redskaber eller lignende i registreringens gyldighedstid eller en del af denne mod et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis
  1. 1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt,
  2. 2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren uforholdsmæssigt meget og
  3. 3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.