Brugsmodelloven § 63

  1. § 63
    Klage over styrelsens afgørelser i medfør af §§ 40, 66 og 67 kan af ansøgeren, brugsmodelhaveren eller den, der har begæret prøvning, indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen. Andre, der har interesse i den pågældende afgørelse, kan senest 2 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort, indgive tilsvarende klage.
  2. Stk. 2.
    Inden den i stk. 1 nævnte frist skal det for klagen fastsatte gebyr betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.
  3. Stk. 3.
    Bestemmelserne i § 25, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.