Brugsmodelloven § 57

  1. § 57
    Udnytter nogen uden tilladelse erhvervsmæssigt en frembringelse efter, at akterne i ansøgningen er gjort tilgængelige for enhver, og fører ansøgningen til brugsmodelregistrering, finder bestemmelserne om brugsmodelindgreb, bortset fra § 54, tilsvarende anvendelse. I tiden indtil der er sket registrering, omfatter brugsmodelbeskyttelsen kun det, som fremgår såvel af brugsmodelkravene, som de forelå, da ansøgningen blev almindeligt tilgængelig, som af brugsmodelregistreringen, som det er registreret eller er opretholdt i ændret form efter § 52, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Den pågældende skal kun betale erstatning efter § 55, stk. 2, for skade som følge af indgreb, der er sket før bekendtgørelsen om patentets meddelelse efter § 21, i det omfang det skønnes rimeligt.
  3. Stk. 3.
    Forældelse af erstatningskrav efter stk. 1 indtræder tidligst 1 år efter registreringen.