Brændstofforbrugsafgiftsloven
Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler

Afgiftspligtige køretøjer

 1. § 1
  Der svares afgift, herunder tillæg til statskassen efter denne lov, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer:
  1. 1) Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.
  2. 2) Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
 2. Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker.
 3. Stk. 2.
  Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker.
 4. Stk. 3.
  Til og med den 31. december 2021 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender brændselsceller som drivmiddel.

Afgiftsgrundlag

 1. § 2
  Bilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer omregnes til kilometer pr. liter og afrundes til en decimal. For biler, hvor CO₂-udledningen er fastsat i overensstemmelse med den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP), jf. bilag XXI til Kommissionens forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, anvendes denne. For biler, hvis brændstofforbrug er fastsat i overensstemmelse med den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer, jf. bilag XXI til Kommissionens forordning nr. 1151/2017 af 1. juni 2017, omregnes brændstofforbruget til kilometer pr. liter, ganges med 1,21 og afrundes til en decimal.

Afgiftens størrelse

 1. § 3
  Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter som anmeldt til Trafikstyrelsen eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering senest den 30. juni 2021. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb.
 2. Stk. 2.
  Såfremt der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, fastsættes dette i liter pr. 100 km, jf. § 2, som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Er bilen dieseldreven, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter 1. pkt. med 12,5 pct. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, og fører medregnes ikke. 1.-4. pkt. finder ikke anvendelse for biler, der omfattes af stk. 9.
 3. Stk. 3.
  Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler, jf. stk. 1, litra B. Foreligger der oplysninger om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter diesel. Omregningen fra bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer til dieselforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00907. Foreligger der ikke oplysning om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.
 4. Stk. 4.
  Af eldrevne biler registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram.
 5. Stk. 5.
  Af biler, der drives af el i kombination med benzin og er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug målt i liter pr. 100 km, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.
 6. Stk. 6.
  Af biler, der drives af el i kombination med diesel og er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og dieselforbrug målt i liter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. 100 km med en fast faktor på 91,25. Bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at gange med bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km med en fast faktor på 1,092. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens dieselforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.
 7. Stk. 7.
  Af biler, der drives af el i kombination med natur- og biogas og er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det målte forbrug af natur- og biogas i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00831. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.
 8. Stk. 8.
  Af brændselscelledrevne biler der er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes forbruget til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram.
 9. Stk. 9.
  For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg. For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og for dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km. For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler efter 1.-3. pkt., og forbruget forhøjes herefter med 10 pct.
 10. Stk. 10.
  Af biler, der ikke omfattes af stk. 1-9, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.
 11. Stk. 11.
  De i stk. 1 under A angivne beløb for forbrugsafgift og de under B angivne beløb for forbrugsafgift og udligningsafgift opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, jf. dog stk. 12 og 13.
 12. Stk. 12.
  Den 15. februar 2021 forhøjes de i stk. 1 under B angivne beløb for udligningsafgift med 20,7 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for udligningsafgift i stk. 1 under B opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 15. februar 2021 eller senere.
 13. Stk. 13.
  For kalenderåret 2022 forhøjes de beløb, der er angivet i stk. 1 under A og B for forbrugsafgift med 3,0 pct. For kalenderåret 2023 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 9,7 pct. For kalenderåret 2024 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 16,8 pct. For kalenderåret 2025 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 24,4 pct. For kalenderåret 2026 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 36,9 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringerne efter 1-5. pkt., afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for forbrugsafgift i stk. 1 under A og B opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter forhøjelsen.

A. Benzindrevne biler m.v. Brændstofforbrug Forbrugsafgift pr. 6 måneder (kr.) (Kilometer pr. liter) Personbiler registreret første gang her i landet før den 3. oktober 2017 og varebiler. Personbiler registreret første gang her i landet den 3. oktober 2017 eller senere. Mindst 50,0 330 330 Under 50,0 men ikke under 44,4 330 370 Under 44,4 men ikke under 40,0 330 390 Under 40,0 men ikke under 36,4 330 410 Under 36,4 men ikke under 33,3 330 430 Under 33,3 men ikke under 28,6 330 460 Under 28,6 men ikke under 25,0 330 500 Under 25,0 men ikke under 22,2 330 540 Under 22,2 men ikke under 20,0 330 580 Under 20,0 men ikke under 18,2 640 890 Under 18,2 men ikke under 16,7 940 1.190 Under 16,7 men ikke under 15,4 1.260 1.510 Under 15,4 men ikke under 14,3 1.570 1.820 Under 14,3 men ikke under 13,3 1.870 2.120 Under 13,3 men ikke under 12,5 2.180 2.430 Under 12,5 men ikke under 11,8 2.480 2.730 Under 11,8 men ikke under 11,1 2.790 3.040 Under 11,1 men ikke under 10,5 3.100 3.350 Under 10,5 men ikke under 10,0 3.410 3.660 Under 10,0 men ikke under 9,1 4.010 4.260 Under 9,1 men ikke under 8,3 4.650 4.900 Under 8,3 men ikke under 7,7 5.260 5.510 Under 7,7 men ikke under 7,1 5.870 6.120 Under 7,1 men ikke under 6,7 6.480 6.730 Under 6,7 men ikke under 6,3 7.110 7.360 Under 6,3 men ikke under 5,9 7.720 7.970 Under 5,9 men ikke under 5,6 8.330 8.580 Under 5,6 men ikke under 5,3 8.970 9.220 Under 5,3 men ikke under 5,0 9.580 9.830 Under 5,0 men ikke under 4,8 10.190 10.440 Under 4,8 men ikke under 4,5 10.800 11.050 Under 4,5 11.430 11.680

B. Dieseldrevne biler Brændstofforbrug (Kilometer pr. liter) Forbrugsafgift pr. 6 måneder (kr.) Udligningsafgift pr. 6 måneder (kr.) Personbiler registreret første gang her i landet før den 3. oktober 2017 og varebiler. Personbiler registreret første gang her i landet den 3. oktober 2017 eller senere. Mindst 56,3 - 330 130 Under 56,3 men ikke under 50,0 - 370 130 Under 50,0 men ikke under 45,0 - 390 130 Under 45,0 men ikke under 41,0 - 410 130 Under 41,0 men ikke under 37,6 - 430 130 Under 37,6 men ikke under 32,1 - 460 130 Under 32,1 men ikke under 28,1 - 500 610 Under 28,1 men ikke under 25,0 - 540 1.090 Under 25,0 men ikke under 22,5 330 580 1.180 Under 22,5 men ikke under 20,5 640 890 1.300 Under 20,5 men ikke under 18,8 940 1.190 1.400 Under 18,8 men ikke under 17,3 1.260 1.510 1.510 Under 17,3 men ikke under 16,1 1.570 1.820 1.620 Under 16,1 men ikke under 15,0 1.870 2.120 1.740 Under 15,0 men ikke under 14,1 2.180 2.430 1.870 Under 14,1 men ikke under 13,2 2.480 2.730 1.990 Under 13,2 men ikke under 12,5 2.790 3.040 2.120 Under 12,5 men ikke under 11,9 3.100 3.350 2.220 Under 11,9 men ikke under 11,3 3.410 3.660 2.330 Under 11,3 men ikke under 10,2 4.010 4.260 2.580 Under 10,2 men ikke under 9,4 4.650 4.900 2.790 Under 9,4 men ikke under 8,7 5.260 5.510 3.010 Under 8,7 men ikke under 8,1 5.870 6.120 3.270 Under 8,1 men ikke under 7,5 6.480 6.730 3.460 Under 7,5 men ikke under 7,0 7.110 7.360 3.680 Under 7,0 men ikke under 6,6 7.720 7.970 3.950 Under 6,6 men ikke under 6,2 8.330 8.580 4.160 Under 6,2 men ikke under 5,9 8.970 9.220 4.380 Under 5,9 men ikke under 5,6 9.580 9.830 4.640 Under 5,6 men ikke under 5,4 10.190 10.440 4.870 Under 5,4 men ikke under 5,1 10.800 11.050 5.170 Under 5,1 11.430 11.680 5.410

 1. § 3 a
  For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, betales et tillæg for privat anvendelse og for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse efter § 2 a i vægtafgiftsloven.
 1. § 3 b
  For dieseldrevne person- og varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.
 2. Stk. 2.
  Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.
 1. § 3 c
  Af afgiftspligtige biler, der er registreret første gang den 1. juli 2021 eller senere, betales afgift af bilens CO₂-udledning, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som gram CO2 udledt pr. kilometer. Afgiften svares med de nedenfor under A anførte beløb.
 2. Stk. 2.
  For benzin- og dieseldrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysninger om CO₂-udledning fastsat i overensstemmelse med den på verdensplan harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP), jf. bilag XXI til Kommissionens forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008, fastsættes CO₂-udledningen ved at multiplicere det efter § 3, stk. 9, beregnede brændstofforbrug udtrykt i liter pr. 100 km med 29 for benzindrevne biler og med 32 for dieseldrevne biler.
 3. Stk. 3.
  For kalenderåret 2022 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for CO₂-baseret afgift med 3,0 pct. For kalenderåret 2023 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for CO₂-baseret afgift med 9,7 pct. For kalenderåret 2024 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for CO₂-baseret afgift med 16,8 pct. For kalenderåret 2025 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for CO₂-baseret afgift med 24,4 pct. For kalenderåret 2026 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for CO₂-baseret afgift med 36,9 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringerne efter 1-5. pkt., afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for CO₂-baseret afgift i stk. 1 under A opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter forhøjelsen.

A. Alle biler og udligningsafgift for dieseldrevne biler CO₂-baseret afgift (Gram CO₂ udledt pr. kilometer) Afgift pr. 6 måneder (kr.) Udligningsafgift for dieseldrevne biler pr. 6 måneder (kr.) Højst 58 330 160 Over 58 men ikke over 65 370 160 Over 65 men ikke over 73 390 160 Over 73 men ikke over 80 410 160 Over 80 men ikke over 87 430 160 Over 87 men ikke over 102 460 160 Over 102 men ikke over 116 500 740 Over 116 men ikke over 131 540 1.320 Over 131 men ikke over 145 580 1.420 Over 145 men ikke over 160 890 1.570 Over 160 men ikke over 174 1.190 1.690 Over 174 men ikke over 189 1.510 1.820 Over 189 men ikke over 203 1.820 1.960 Over 203 men ikke over 218 2.120 2.100 Over 218 men ikke over 232 2.430 2.260 Over 232 men ikke over 246 2.730 2.400 Over 246 men ikke over 262 3.040 2.560 Over 262 men ikke over 277 3.350 2.680 Over 277 men ikke over 290 3.660 2.810 Over 290 men ikke over 319 4.260 3.110 Over 319 men ikke over 350 4.900 3.370 Over 350 men ikke over 377 5.510 3.630 Over 377 men ikke over 409 6.120 3.950 Over 409 men ikke over 433 6.730 4.180 Over 433 men ikke over 461 7.360 4.440 Over 461 men ikke over 492 7.970 4.770 Over 492 men ikke over 519 8.580 5.020 Over 519 men ikke over 548 9.220 5.290 Over 548 men ikke over 581 9.830 5.600 Over 581 men ikke over 605 10.440 5.880 Over 605 men ikke over 645 11.050 6.240 Over 645 11.680 6.530

Afgiftsperioden og tilbagebetaling

 1. § 4
  Afgiftsperioden er 6 måneder som anført i § 3. Der betales afgift fra og med den dag, hvor registrering finder sted.
 2. Stk. 2.
  Afgiften forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.
 3. Stk. 3.
  Såfremt en afgiftspligtig bil afmeldes til Køretøjsregisteret, afkortes dens afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres en afmeldt bil på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til Køretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af bilen afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.
 4. Stk. 4.
  Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker til den, i hvis navn bilen på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning.

Hæftelsen

 1. § 5
  Afgiften påhviler den, i hvis navn bilen ved afgiftsperiodens begyndelse er registreret. Såfremt bilen er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.
 2. Stk. 2.
  Er bilen ved afgiftsperiodens begyndelse overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt til Køretøjsregisteret, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).
 3. Stk. 3.
  Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af bilen påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.
 4. Stk. 4.
  Såfremt det dokumenteres, at bilen senest den 15. i måneden før afgiftsperiodens begyndelse er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer (bruger)skiftet ikke er anmeldt til Køretøjsregisteret.
 5. Stk. 5.
  Har anmeldelse til Køretøjsregisteret medført uberettiget registrering af en bil i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.
 6. Stk. 6.
  Såfremt en bil i strid med lov om registrering af køretøjer ikke er registreret i Køretøjsregisteret, påhviler afgiften den, der er pligtig at lade den registrere.

Fritagelser m.m.

 1. § 6
  Fritaget for afgiften er:
  1. 1) Biler, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.
  2. 2) Biler, der tilhører forsvaret og det statslige regionale redningsberedskab.
  3. 3) Biler, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt biler, som tilhører og udelukkende anvendes af beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.
  4. 4) Ambulancer.
  5. 5) Benzindrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.
 2. Stk. 2.
  Af dieseldrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport betales det dobbelte af de i § 3, stk. 1, under B eller i § 3 c, stk. 1, under A fastsatte satser for udligningsafgift.
 3. Stk. 3.
  Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales afgift eller tillæg med ¼ af sædvanlig afgift eller tillæg.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for biler, som tilhører:
  1. 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
  2. 2) Fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
  3. 3) Internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.
 1. § 7
  Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales afgift efter de i § 3, stk. 1, under B eller § 3 c, stk. 1, under A fastsatte satser for udligningsafgift. Afgiftsfritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter efter stk. 1, 1. og 2. pkt. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelsen efter stk. 1, 3. pkt.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., kan påklages til Ankestyrelsen. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, 3. pkt., kan påklages til Landsskatteretten.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på tillæg for privat anvendelse efter § 3 a, men ikke på tillæg for partikeludledning efter § 3 b.
 1. § 8
  (Ophævet)

Andre bestemmelser

 1. § 9
  Når en bil søges registreret, skal anmelderen angive, om bilen er indrettet til at benytte benzin, diesel eller el som drivkraft eller anden drivkraft. For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, finder § 9, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Den afgiftspligtige skal til told- og skatteforvaltningen straks anmelde enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.
 1. § 10
  (Ophævet)
 1. § 11
  Hvis afgiften ikke betales rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest inddrages. Det sker ved politiets foranstaltning efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få bilen registreret, før den afgift, der påhviler vedkommende, er betalt.
 2. Stk. 2.
  §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgift efter denne lov.
 3. Stk. 3.
  Forfaldne renter i henhold til § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. og gebyr i henhold til § 6 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 4, stk. 3.
 1. § 12
  Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning.
 1. § 13
  (Ophævet)
 1. § 14
  (Ophævet)

Straffebestemmelser

 1. § 15
  Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved
  1. 1) afgørelse af, om der skal svares afgift af en bil,
  2. 2) beregning af afgiftens størrelse eller
  3. 3) afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.
 2. Stk. 2.
  På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, at give told- og skatteforvaltningen oplysning om ændringer ved en bil eller ændret anvendelse af en bil, som er af betydning for afgiftens beregning,
  2. 2) unddrager sig afgift ved at benytte en registreringspligtig bil, der ikke er registreret,
  3. 3) benytter eller indretter en bil, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen eller
  4. 4) i øvrigt benytter eller indretter en bil i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 15 a
  Told- og skatteforvaltningen kan tilkendegive den, der har begået en overtrædelse som nævnt i § 15, at sagen kan afsluttes uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde.
 2. Stk. 2.
  Retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Betales bøden ikke rettidigt, inddrives beløbet med påløbne renter af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er udpantningsret for beløbet. Inddrivelse kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne herom i kildeskatteloven. Reglerne om eftergivelse i §§ 13-15 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder tilsvarende anvendelse.

Ikrafttræden

 1. § 16
  Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
 2. Stk. 2.
  Loven finder anvendelse på biler, der registreres første gang den 1. juli 1997 eller senere, jf. dog stk. 4.
 3. Stk. 3.
  For biler registreret første gang i perioden 1. juli 1997 til 31. oktober 1997 har loven virkning fra og med 1. november 1997.
 4. Stk. 4.
  Biler registreret første gang i perioden 30. januar 1997 til 1. juli 1997 omfattes af loven, hvis det over for registreringsmyndigheden godtgøres, at bilen er omfattet af lovens § 1. Ændringen har virkning fra anmeldelsesdagen, dog tidligst fra 1. november 1997.
 1. § 17
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.