Beredskabsloven § 69

  1. § 69
    Den, der, uden at forholdet falder ind under § 68, uberettiget benytter redningsberedskabets kendetegn eller uniformer eller benytter kendetegn eller uniformer, der har en sådan lighed med disse, at forveksling let kan finde sted, straffes efter § 132 i straffeloven.
  2. Stk. 2.
    Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der uberettiget benytter redningsberedskabets signaler eller benytter signaler, som har en sådan lighed med disse, at en forveksling kan finde sted.
  3. Stk. 3.
    Under skærpende omstændigheder kan straffen efter stk. 2 stige til fængsel i indtil 2 år.