Barselsloven § 38

  1. § 38
    Det dagpengebeløb, der er nævnt i § 35, stk. 1, reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.
  2. Stk. 2.
    I satsreguleringen efter stk. 1 fradrages for finansårene 2020-2023 en procentsats på 0,75.