Atomanlægsloven § 16

 1. § 16
  Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år straffes den, der:
 2. Stk. 2.
  Begås de i stk. 1 nævnte overtrædelser uagtsomt, er straffen bøde eller hæfte.
 3. Stk. 3.
  Med bøde eller hæfte straffes den, som undlader at efterkomme krav, som i medfør af § 7 stilles af tilsynsmyndighederne.
 4. Stk. 4.
  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 5. Stk. 5.
  Der kan pålægges et anlægs indehaver bødeansvar, selv om lovovertrædelser ikke kan tilregnes ham som forsætlige eller uagtsomme. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber el.lign., kan bødeansvar pålægges selskabet som sådant. For bødeansvar i medfør af bestemmelserne i dette stykke fastsættes ingen forvandlingsstraf.