Arkivloven § 51

 1. § 51
  Med bøde eller fængsel i indtil 6 måneder straffes den, der overtræder § 40 eller vilkår fastsat i medfør af § 41.
 2. Stk. 2.
  Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne i §§ 16, 17, 48 eller 50.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.