Arkivloven § 41

 1. § 41
  Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Datatilsynet regler om vilkår for brugen af oplysninger af den art, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger.
 2. Stk. 2.
  De myndigheder, der er nævnt i §§ 31-35, kan i forbindelse med imødekommelse af ansøgninger om arkivadgang fastsætte særlige vilkår for benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.
 3. Stk. 3.
  Vilkår fastsættes på grundlag af
  1. 1) karakteren af de oplysninger, der gives adgang til, samt
  2. 2) det formål, der angives for benyttelsen, jf. § 30, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Som vilkår kan bl.a. fastsættes,
  1. 1) at oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold ikke viderebringes,
  2. 2) at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i det materiale, der gives adgang til, eller til disses pårørende,
  3. 3) at dokumenter m.v. ikke gengives i deres helhed, samt
  4. 4) at der ikke foretages kopiering.
 5. Stk. 5.
  I tilfælde, hvor karakteren af de oplysninger, der gives adgang til, og det formål, der tilsigtes, tilsiger dette, kan der fastsættes andre vilkår.
 6. Stk. 6.
  I tilfælde, hvor der fastsættes særlige vilkår, jf. stk. 2, skal benytteren afgive erklæring om at ville overholde de fastsatte vilkår.
 7. Stk. 7.
  Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om benyttelse af offentlige arkivalier.