Apotekerloven § 15

 1. § 15
  Bevilling til at drive apotek meddeles af Sundhedsstyrelsen. En person kan kun meddeles bevilling til at drive ét apotek, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsstyrelsen kan meddele en ansøger til apotekerbevillinger eller en apoteker bevilling til at drive mere end ét apotek, dog maksimalt fire apoteker.
 3. Stk. 3.
  Bevilling efter stk. 1 og 2 kan i særlige tilfælde meddeles for en tidsbegrænset periode.
 4. Stk. 4.
  Sundhedsstyrelsens afgørelser efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 5. Stk. 5.
  Apotekerbevilling kan kun meddeles til en person, der
  1. 1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
  2. 2) ikke er under konkurs,
  3. 3) har bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller en tilsvarende udenlandsk eksamen, som er godkendt af sundhedsministeren til opfyldelse af overenskomster med andre lande eller direktiver vedtaget af Det Europæiske Fællesskab, eller som har opnået Sundhedsstyrelsens tilladelse til beskæftigelse som farmaceut på apotek efter § 36, stk. 2, og
  4. 4) gennem forudgående beskæftigelse har gjort sig egnet til at lede driften af et apotek.
 6. Stk. 6.
  Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at den i stk. 5, nr. 3, krævede uddannelse skal være suppleret med efter- eller videreuddannelse.