Andelsboligloven § 16

 1. § 16
  Er en overdragelse sket i strid med reglerne i §§ 5, 10, 11, 13 eller 14 a, kan erhververen hæve den indgåede aftale.
 2. Stk. 2.
  Er overdragelse sket i strid med reglen i § 13 eller § 14 a, og er erhververen indflyttet i lejligheden, kan han efter ophævelse af aftalen benytte den opnåede brugsret som lejer.
 3. Stk. 3.
  Er overdragelsen sket i strid med §§ 5 eller 11, kan erhververen kræve prisen nedsat og en eventuelt erlagt overpris tilbagebetalt.
 4. Stk. 4.
  I det omfang en erlagt overpris ved salg efter § 6 b eller retsplejelovens § 559 a er anvendt til fyldestgørelse af en pant- eller udlægshaver, kan erhververen tillige rette sit tilbagebetalingskrav efter stk. 3 mod denne.
 5. Stk. 5.
  Optages et medlem i foreningen i strid med reglen i § 2, stk. 4, kan han kræve et eventuelt erlagt beløb tilbagebetalt.
 6. Stk. 6.
  Retssager vedrørende stk. 1-5 anlægges for boligretten.