Andelsboligloven § 10

  1. § 10
    Ejere af aktier eller anparter i selskaber som nævnt i § 8 må kun overdrage dem samlet og kun til en enkelt erhverver.
  2. Stk. 2.
    Reglen i stk. 1 omfatter ikke overdragelse af en aktie eller en anpart i et selskab, der enten
    1. a) har mindst halvdelen af boligtagerne i ejendommen som aktionærer eller anpartshavere, eller
    2. b) hvis erhvervelse af ejendommen er anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976 og overdragelsen sker til en lejer af en beboelseslejlighed i ejendommen, som mindst 1 år forud for aftalen har opnået en varig lejeaftale om lejligheden, og som siden har boet i ejendommen.