A-skattelåneloven
Lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19

 1. § 1
  Virksomheder kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioderne august og december 2020, hvis virksomheden i disse afregningsperioder var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 5, jf. dog § 2. Lånet efter 1. pkt. udbetales via det cvr- eller SE-nummer, der skal anvendes ved afregningen, og kan ikke overstige det rettidigt indberettede tilsvar, som ligger til grund for lånet, efter eventuelle negative reguleringer.
 1. § 2
  § 1, 1. pkt., gælder ikke for virksomheder, der
  1. 1) er under konkursbehandling,
  2. 2) er under rekonstruktionsbehandling,
  3. 3) er under likvidation,
  4. 4) er under tvangsopløsning,
  5. 5) har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11,
  6. 6) inden for de seneste 3 år i medfør af opkrævningslovens § 4, stk. 1, foreløbigt har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v., som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
  7. 7) har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte-, told- eller afgiftssvig efter skatte-, told- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
  8. 8) i perioden fra og med den 17. december 2020 til tidspunktet for anmodning om lån i henhold til § 1 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,
  9. 9) ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte eller
  10. 10) er offentlige institutioner.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser om bevilling af lån efter denne lov kan ikke påklages.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afskæring af virksomheder efter stk. 1, nr. 9, fra at opnå lån efter § 1 og om indholdet af erklæringen fra en uafhængig, godkendt revisor efter stk. 1, nr. 8.
 1. § 3
  Udbetalte lån efter § 1 skal tilbagebetales senest den 1. november 2021 via indbetaling til skattekontoen.
 2. Stk. 2.
  Ophører virksomheden, således at den hverken har et aktivt cvr- eller SE-nummer, skal det lån, der er udbetalt efter § 1, tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder en virksomhed i løbet af låneperioden ikke betingelserne i § 2, skal lånet tilbagebetales straks.
 1. § 4
  Anmodning om lån i henhold til § 1 skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 31. marts 2021.
 2. Stk. 2.
  Er anmodningen om lån modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb omfattet af § 1 til virksomhedens Nemkonto så vidt muligt senest 5 bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Der ydes ikke rentegodtgørelse ved udbetaling efter 5 bankdage, jf. 1. pkt.
 3. Stk. 3.
  Kan told- og skatteforvaltningen på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af en anmodning om udbetaling af beløb omfattet af § 1, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Skønner told- og skatteforvaltningen, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for tab, kan udbetalingsfristen ligeledes afbrydes, indtil virksomhedens forhold er undersøgt.
 4. Stk. 4.
  Alene beløb, der er tilovers efter modregning med debetsaldoen på skattekontoen og med beløb, der efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 4, 4. pkt., er overgivet til inddrivelse, udbetales som lån efter § 1. Opkrævningslovens § 16 c, stk. 6, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Overdragelser af krav omfattet af § 1 kan ikke overstige det beløb, der udbetales efter modregning, jf. stk. 4.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om undtagelser fra anmodningsfristen, anmodningens indhold og administration af anmodninger efter stk. 1.
 1. § 5
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af beløb efter § 1 eller efterfølgende kontrol heraf.
 2. Stk. 2.
  Den, der overtræder stk. 1 med forsæt til at opnå større udbetalinger, end vedkommende er berettiget til efter loven, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 3. Stk. 3.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder under de omstændigheder, der er nævnt i stk. 2, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 6
  Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttrædelse.
 1. § 7
  Loven ophæves den 1. december 2021.
 1. § 8
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.