Øl- og vinafgiftsloven § 13

  1. § 13
    Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en oplagshaver eller er fritaget efter § 11, stk. 3. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne om registrerede varemodtagere tilsvarende anvendelse.